MYWeB — Meranie mládežníckeho blahobytu


Projekt MYWEB skúma možnosti realizácie longitudinálnej štúdie – dotazníka, ktorý by pomohol zachytiť ucelený obraz procesu dospievania detí prakticky od narodenia až po ukončenie vzdelávania, vrátane aspektov spojených s prechodom k práci a rodičovstvu. Longitudinálna multidisciplinárna metodika je nevyhnutná pre pochopenie rôznych dimenzií a dynamiky procesov. Kľúčové faktory priechodnosti takejto štúdie predstavujú:


 • Prehľad o súčasných relevantných politikách pre deti a mládež
 • Zber dát
 • Rozvíjanie možností pre aplikáciu longitudinálnej štúdie
 • Hodnotenie týchto možností na základe technickej, politickej a finančnej spôsobilosti.

Je dôležité, aby zdravý emocionálny, fyzický a psychický životný štýl začal už od útleho veku človeka. Avšak, realizuje sa veľmi málo európskych komparatívnych výskumov v oblasti sociálnych a pedagogických vied s cieľom zistiť, aké sú najlepšie postupy a prístupy, aby bolo možné účinne presadzovať blaho detí a mladých ľudí. Je potrebný dlhodobý výskum starostlivosti, vzdelávania, voľného času a pohody detí a mladých ľudí, čo môže znamenať značné metodologické problémy.


MYWEB pristupuje k hodnoteniu priechodnosti Európskej longitudinálnej štúdie pre deti a mládež (ELSCYP) rovnovážne, a to prostredníctvom prioritizácie vedeckých ako aj politických imperatívov.


Hľadanie vhodnej rovnováhy medzi vedeckosťou a politickými aspektmi je zaručené prostredníctvom zhodnotenia metodológie, ktorá zabezpečí, že výstupy budú metodologicky robustné, technicky priechodné a finančne rentabilné. Plnoškálová pilotná štúdia v šiestich krajinách predstavuje originálne empirické dáta z terénneho prieskumu, ktoré poskytujú priame dôkazy uplatniteľnosti Európskej longitudinálnej štúdie pre deti a mládež ELSCYP. Zapojenie a spolupráca s viacerými zainteresovanými stranami a partnermi, vrátane politických aktérov na európskej, národnej a regionálnej úrovni zabezpečí, že výstupy projektu budú dostupné pre najširšie spektrum tvorcov politík. Operacionalizácia a príprava výskumného dotazníka pre meranie detského a mládežníckeho blahobytu teda vychádza najmä z aktuálnej politickej agendy. Deti a mladí ľudia sú rovnako prioritnou súčasťou samotného prieskumu.

Výskumný tím

Projekt MYWEB je realizovaný konzorciom 13 výskumných inštitúcií:

 • Manchester Metropolitan University, United Kingdom (coord.)
 • University of Bremen, Germany
 • Pompeu Fabra University, Spain
 • Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Croatia
 • University of Debrecen, Hungary
 • Daugavpils University, Latvia
 • Panteion University of Athens, Greece
 • Tallinn University, Estonia
 • University of SS Cyril and Methodius, Slovakia
 • Centre for Research and Studies in Sociology (ISCTE), Lisbon University Institute, Portugal
 • The Caucasus Research Resource Centers (CRRC), Georgia
 • The Institute for Social and Economic Research at the University of Essex (ISER), United Kingdom
 • The Chancellor, Masters and Scholars of The University of Cambridge, United Kingdom

Výskumné konzorcium pozostáva z výskumníkov z rôznych vedných disciplín a poskytuje expertízu v rôznych oblastiach detského a mládežníckeho blahobytu, starostlivosti o deti, vzdelania, prostredia, v ktorom deti vyrastajú, detstvo a práca s mládežou, voľný čas a participácia. Navyše, všetky tímy majú bohaté skúsenosti s realizovaním dotazníkového výskumu. Každý partner v projekte bol súčasťou predchádzajúceho projektu 7. RP Európskej komisie, MYPLACE a teda všetky tímy majú skúsenosti so spoluprácou na úrovni rozsiahleho a komplexného projektu a spĺňajú náročné požiadavky pre úspešnosť projektu. Konzorcium je tvorené tímom s medzinárodnou reputáciou v longitudinálnej metodológii, čo zaručuje, že výstupy projektu sú konzultované a odporúčané samotnou vedeckou špičkou v tejto oblasti metodológie.

Trvanie projektu

Projekt úspešne začal v marci 2014 a jeho trvanie je 30 mesiacov (do septembra 2016).


Koordinátor

 • Jaroslav Mihálik
 • Tel.: +421 335565542
 • jaroslav.mihalik@ucm.sk
 • Namestie Jozefa Herdu, 2
  91701 TRNAVA
  Slovakia

Language Option